วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (รางไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กธ ๙๕๘๐ บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน นข ๓๐๙๔ บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานนบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ PC (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง