องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายเรืองศิลป์  ไอยะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู


   
นายอนงค์  เรืองไธสง ร.ต.อ.ประเวช  ปุมไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
   
  
ร.ต.อ.สุวิทย์  บรรหาร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู