องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
กองช่าง 

นายสมพร กอหญ้ากลาง
 

ผู้อำนวยการกองช่าง
 

จ.ส.อ.จิตติ กองม่วง


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


นางสาวนันทิยา เซ็นโต๊ะ


ผู้ช่วยนายช่างโยธา