องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
กองการศึกษา 

นางสาวณัฏฐ์ธิดา มาสิงห์
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 


นางสาวนงลักษณ์ แสนทอง

นางสาวรวีวรรณ ใจซื่อ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางสาวจรัสศรี แก้วไธสง
นางสายฝน วันทะมาตย์
ครู
ครู
นางสาวสุภาวดี นามลิวัน
นางวงเดือน ผาไธสง นางสาวทัศนีย์ โมงไธสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวพิมลวรรณ แก้วไธสง
นางสาวนิรมล วุฒิพันธ์
นางสาวทิวาพร รัตน์ไธสง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก